Hội Tư Vấn Thuế VN: Trọng Tín có tâm sáng, lòng trong và nghiệp vụ sắc sảo