Đại diện Tổng cục thuế: Trọng Tín đem lại Lợi ích cho doanh nghiêp, Cơ quan thuế và Xã Hội