Ông NGUYỄN VĂN ĐƯỢC

Chức vụ: Tổng Giám đốc

  • Chuyên gia thuế trẻ nhất Việt Nam
  • Ủy viên ban chấp hành TW Hội tư vấn thuế Việt Nam
  • Đại biểu tài năng trẻ Việt Nam
  • Doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2015 và 2016
  • Bộ tài chính tặng bằng khen về tư vấn thuế – Đại lý thuế
  • UBTW Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam trao tặng nhiều bằng khen…

Kinh nghiệm: Ông Được đã có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn tài chính, kế toán, thuế và pháp luật kinh doanh cho các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước.