header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

Chứng quyền có bảo đảm

16/06/2020

Chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành. Cho phép người sở hữu được quyền mua (chứng quyền mua) hoặc được quyền bán (chứng quyền bán). Chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo một mức giá đã được […]