header
info

Dịch vụ của Trọng Tín

Tin tức

kế toán thuế

12/06/2020

Đầu tiên, chúng ta sẽ đề cập đến định nghĩa báo cáo thuế là gì? Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nghiệp vụ báo cáo thuế là nghiệp vụ kế toán thuế xảy ra thường xuyên và định kỳ. Có thể nói, báo cáo thuế là cầu nối để cơ quan thuế nắm […]