Trọng Tín ghi thêm vào trang Kỷ lục Việt Nam đại lý thuế đầu tiên