Thuế

Dịch vụ soát xét về thuế

DỊCH VỤ SOÁT XÉT VỀ THUẾ

Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38, Doanh nghiệp được quyền kê khai, điều chỉnh nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có “sai, sót”. Tuy nhiên, trong hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp luôn chứa đựng những sai sót và rui ro về thuế dẫn đến tăng chi phí thuế và chi phí tuân thủ pháp luật thuế của Doanh nghiệp.

Dịch vụ soát xét thuế của Trọng tín với mục đích kiểm tra, soát xét nhằm phát hiện những sai, sót hoặc các gian lận (nếu có) về thuế từ đó tư vấn phương án, giải pháp để phòng ngừa rủi ro, hạn chế sai, sót đảm bảo chi phí thuế của Doanh nghiệp thấp nhất.

Chuyên gia thuế của Trọng Tín sẽ thực hiện điều tra, chọn mẫu, phân tích, tổng hợp và đánh giá trong quá trình soát xét thuế của Doanh nghiệp qua đó phát hiện các sai sót và dự liệu các rui ro và đô lường các thiệt hại từ đó đề xuất các giải pháp và phương án xử lý và kê khai, điều chỉnh nhằm giảm số thuế bị truy thu, bị phạt ở mức thấp nhất.

[Lợi ích của dịch vụ Soát xét về thuế nhằm hạn chế số thuế bị truy thu, bị phạt khai sai 20%, bị phạt từ 01 đến 03 lần số thuế trốn và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.]

 

 

Doanh nghiệp nhận được lợi khi sử dụng dịch vụ tư vấn thuế của Trọng Tín:

 • Kiểm tra, soát xét và phát hiện sai, sót từ đó dự liệu và đo lường rủi ro;
 • Tư vấn giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro và hạn chế sai, sót;
 • Tư vấn, kê khai, điều chỉnh đảm bảo giảm thuế bị truy thu, thuế phạt;
 • Đại diện giải trình và bảo vệ số liệu thuế trước cơ quan thuế.

Trọng Tín tư vấn thuế gồm các công việc:

 • Khảo sát và đánh giá về cơ cấu tổ chức quản lý và cấu trúc doanh nghiệp;
 • Khảo sát và đánh giá mô hình kinh doanh, quy chế: tài chính, bán hàng, lương, thưởng và quy chế khác;
 • Khảo sát, phân tích, dự báo rủi ro và ưu đãi liên quan đến ngành nghê kinh doanh;
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính và hồ sơ khai thuế;
 • Khuyến nghị, ước lượng tiền thuế phải nộp và đo lường những rủi ro pháp lý khác liên quan đến: Lao động, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc, pháp luật kinh doanh, tài chính, kế toán và trách nhiệm hình sự (nếu có);
 • Trao đổi với người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan về yêu cầu tư vấn và các vấn đề phát sinh khác;
 • Gửi dự thảo “Báo cáo soát xét” với những phát hiện sái sót đồng thời tư vấn, dự báo rủi ro và đề xuất giải pháp;
 • Phát hành “Báo cáo soát xét” chính thức và dịch vụ bảo hành sau khi kết thúc hợp đồng.

Lợi ích dịch vụ thủ tục về Thuế của Trọng Tín đối với doanh nghiệp được kênh truyền hình FBNC đưa tin dưới đây (Doanh nghiệp tham khảo video dưới đây).

 

icon zalo