Tin tức

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế

Với quy định mới về lương tối thiểu, lương cơ sở vừa được Chính phủ ban hành, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh từ ngày 1/7/2024.

 

 

Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh vừa có Thông báo 4767/TB-BHXH năm 2024 về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 01/7/2024.

 

Theo đó, về mức đóng BHYT kể từ ngày 1/7/2024 tại TPHCM như sau:

 

1) Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên:

 

 

Đối với học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

 

2) Mức đóng BHYT hộ gia đình, hộ cận nghèo

 

Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí như sau:

 

– Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho người tham gia là thành viên hộ cận nghèo bằng 70% x 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 884.520 đồng/năm. Người tham gia BHYT là thành viên hộ cận nghèo đóng bằng 30% x 4,5% x 2.340.000 đồng x 12 tháng = 379.080 đồng/năm.

 

3) Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN: 

 

– Mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 46.800.000 đồng/tháng. 

– Mức lương đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng: 

 

+ Vùng I là 99.200.000 đồng/tháng. 

 

+ Vùng II là 88.200.000 đồng/tháng. 

 

– Mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT, BHTN thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng: 

 

+ Vùng I là 4.960.000 đồng/tháng. 

 

+ Vùng II là 4.410.000 đồng/tháng. 

 

4) Mức đóng BHXH tự nguyện:

 

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện:

 

– Thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng. 

 

– Cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 46.800.000 đồng. 

 

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm. 

 

Mức hỗ trợ cụ thể: 

 

– Hộ nghèo (30%): 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng. 

 

– Hộ cận nghèo (25%): 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng. 

 

– Người tham gia khác (10%): 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng. 

 

5) Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng, tỷ lệ đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT. Trường hợp người tham gia đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT trước ngày 01/7/2024 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 01/7/2024 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT. 

 

6) Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ. Trường hợp 3 đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh

icon zalo